Novela STP

Novela STP

VV ČKA po více než půlroční práci schválil novelu Sportovně technických předpisů. Změny nejsou tak razantní jako v roce 2007, kdy se měnila celá struktura STP, ale přesto lze v novém znění předpisů několik zásadních změn nalézt.

 

• Bude umožněno používat při hře vlastní koule. Okolnosti definuje nově zařazený čl. 18 v Pravidlech. Ovlivněno bylo několik dalších článků pravidel i Řádu rozhodčích. Definují se přestupky i povinnosti činovníků a rozhodčích ve vztahu ke koulím s pasem. Pasy ke koulím se vydávají pouze na majitele koulí, tedy na jednotlivce, nikoli na družstvo.

• Ruší se kontroverzní ustanovení o přesunu hráčů v rámci oddílu do nižší soutěže a také ustanovení o závazném počtu hráčů, kteří musí odehrát aspoň jeden start. Ustanovení o dopsání nezařazeného hráče na soupisku družstva, za které uskutečnil první start, zůstává v platnosti, ale dopsání je automatické a má následně velký význam. První start není považován za start náhradníka.

• Zcela průlomová je změna pravidla o náhradnících. Každý hráč je uveden na soupisce jediného družstva (ať již před zahájením soutěže nebo dopsáním po prvním startu) a v něm zůstává po celou příslušnou část soutěžního ročníku. Má k dispozici tři starty náhradníka ve vyšší soutěži a tím jsou jeho možnosti vyčerpány. Po absolvování třetího startu již může hrát pouze za družstvo, na jehož soupisce je napsán – tedy za družstvo v nižší soutěži. Důvody jsou zřejmé – významné snížení možnosti ovlivnění průběhu nižších soutěží starty hráčů patřících do evidentně jiné výkonnostní úrovně.

• Nebude možné přenechat místo v soutěži dohodou, platit bude pouze sportovní hledisko. Jedinou výjimkou bude přestup podstatné části družstva do jiného oddílu. V tomto případě bude možné převést soutěž na družstvo jiného oddílu. Úkon je podmíněn souhlasem obou dotčených oddílů. Hráčům, kteří přestoupili, nebude po dobu jednoho roku povoleno hostování.

• Postup do vyšší soutěže bude možné nabídnout třem dalším družstvům v pořadí (dosud dvěma).

• Definuje se postih za souběžný start v zahraničí a v našich soutěžích, a to vyhlášení neoprávněného startu a kontumace utkání.

• Mění se způsob potrestání hráče za červenou kartu a dvě žluté karty za nesportovní chování na časově určený zákaz startu ve všech soutěžích, nikoli pouze v té, ve které se hráč přestupku dopustil.

• Aby se předešlo nedorozuměním, byl výslovně kodifikován běžný postup zastavování času při rozcvičce.

• Přestupovat bude možné pouze v období od 1.6. do 31.8., a to každý rok nejvýše jednou. Všechny další potřeby bude řešit instituce hostování.

• Podstatně byla zvýšena maxima peněžitých trestů – 5000 Kč pro jednotlivce a 30000 Kč pro kolektiv.

• Byla definována možnost uložení trestu kolektivu za provinění jednotlivce, člena tohoto kolektivu. Toto se dosud řešilo v Rozpisech soutěží.

• V souvislosti se změnou Mezinárodních předpisů byl zaveden správní poplatek na přestup do zahraničí ve výši 100 €, který se bude platit NBC. Správní poplatek ČKA ve výši 500 Kč se nemění.

• Byly vytvořeny dva nové tiskopisy – Pas ke kouli a Zdravotní průkaz. Zdravotní průkaz se bude používat pouze v případě potřeby, zejména u reprezentantů. Pro drtivou většinu hráčů postačuje i nadále pouze prohlášení v souladu s čl. 8 Pravidel.

Vyhledávání

© SK Škoda VS Plzeň 2009